Maden Bilgi Sistemi
Proje Zamanı: Mart 2014
Proje Yeri: TÜRKİYE CUMHURUYİYETİ
Proje Mükellefi: ENERJİ BAKANLIĞI

MADEN BİLGİ SİSTEMİ

Proje Bağlantısı:
2019 yılında devreye alnan e-Maden projesi, hizmet süreçlerinin adım adım elektronik ortama taşınması ile 2020 yılında dış kullanıcıların tüm madencilik faaliyetlerine ait iş ve işlemlerini yapabildikleri ve kurum personelinin de yapılan başvuru ve talepleri elekronik ortamda takip edip sonlandırdığı bir platforma dönüşmüştür.
MAPEG’in görevleri arasında yer alan;
  • Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni arama ve işletme ruhsatı, işletme izni vermek ve bunlarla ilgili diğer işlemler,
  • Tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, taksim ,terk, iptal işlemlerin yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek bunların sicillerin tutmak ve muhafaza etmek,
  • İzin ve ruhsat sahalarındaki faaliyetleri takip etmek, faaliyetleri işletme güvenliği ve işletme projesine uygunluk açısından denetlemek, standartlarda raporlanmasını, güvenilir ve etkin proje kabul takip ve yönetimini sağlamak,
  • Tabii kaynaklar ile ilgili sicil tutmak bunların genel envanterini yapmak; tabi kaynak hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile igili her türü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde ücret veya ücretsiz olarak kullanıma açmak,
  • Ruhsat sahalarının rehabilitasyonunun yönetimini yapmak/yaptırmak, tabii kaynakların üretimi, işlemesi, ara ve uç ürüne dönüştürülmesi faaliyetleri sonucunda oluşan atık, artık, pasa, bakiye ve cürufların değerlendirilmesini sağlamak,
  • Tabii kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ruhsat ve izin sahiplerinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini denetlemek, denetimlerin etkin olması amacıyla gerekli mali harcamaları yapmak,
  • Tabii kaynak açısından sahaların potansiyelini tespit etmek ve potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla çıkartmaya ve ihaleye çıkarıp arama ruhsatı vermek.